• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 96 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 96: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 17, ал. 7 от ЗОС; чл. 13, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик дава съгласието си имот обособена част с площ от 115 кв.м., от имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 35 от 27.03.2008 година, представляващ пасище, мера ПИ 18160.23.24 по кадастралната карта на с. Гурково, да бъде отдаден под наем за поставяне на антена за базова телекомуникационна станция.

         2. На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС и чл. 13 от НОРПУРОИ приета с решение № 183/31.03.2005 г. на ОбС - Балчик, имота по т. 1 да се отдаде под наем, след провеждане на конкурс при следните условия:

         2.1. Цел на конкурса - поставяне на антена за базова телекомуникационна станция с цел подобряване качеството на покритие на мобилната мрежа в района;

         2.2. Начална годишна наемна цена - 2001.00 лева (две хиляди и един лева);

         2.3. Срок на договора - 5 години от датата на сключване;

         2.4. Регистрация на кандидатите по търговския закон с предмет на дейност: изграждане, експлоатация и поддръжка на клетъчна мобилна мрежа по стандарт GSM с национален обхват;

         2.5. Предложение за предоставяне на дарения в полза на кметство село Гурково.

         3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия, свързани с организирането и провеждането на конкурса, както и сключване договор за наем.