• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 105 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 105: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, общински съвет заличава Сезер Джеват - младши вътрешен одитор в Звено за вътрешен одит от състава на утвърдената с Решение № 83/12.05.2008 г. комисия и определя мястото й в комисията да бъде заето от Веселина Маринова Великова - главен специалист в отдел "Собственост и стопанство".

2. Упълномощава кмета на община Балчик да уведоми Националния компенсационен жилищен фонд град София за направената промяна в утвърдения състав на комисията и представи за утвърждаване отново приетото решение за промяна на състава на Комисията.