• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 106 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 106: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3, ал. 4 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик:

1.     Дава своето съгласие да бъде удължен срока на договор за наем със следните лица - наематели на общински недвижим имот, които до този момент са заплащали редовно дължимия наем, ползвали са имота по предназначение, нямат не погасени задължения към община Балчик, както следва:

- ЕТ "Д-р Йорданка Коцовска - ИППМП" със сключен договор за наем № 88/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Филка Андонова" със сключен договор за наем № 84/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Петър Вълков" със сключен договор за наем № 86/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Мария Георгиева" със сключен договор за наем № 85/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Розалина Попова" със сключен договор за наем № 80/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Евгения Арсова" със сключен договор за наем № 79/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Красимира  Георгиева" със сключен договор за наем № 87/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Ирена Златева" със сключен договор за наем № 702/08.12.2004 г., с още пет години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Оля Петкова" със сключен договор за наем № 44/30.01.2007 г., с още пет години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Даниела Йотова - дентист" със сключен договор за наем № 81/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ "Д-р Христо Игнатов" със сключен договор за наем № 82/29.06.2000 г., с още две години, считано от датата на подписване;

ЕТ Д-р Красимира Ефтимова Попова със сключен договор за наем № 920/01.02.2002 г., с още пет години, считано от датата на подписване;

2.     Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме необходимите правни и фактически действия по горното.