• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 109 Протокол 15 от 12.06.2008 г.


РЕШЕНИЕ 109: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, общински съвет - Балчик дава съгласие кметът на община Балчик да внесе предложение чрез НОИ до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следните лица:

1.                      Джем Бисеров Рашков, с ЕГН **********, по молба на майката - негов законен представител - Камелия Колева Асенова, местоживеене град Балчик, ул. "Родопи" № 16;

2.                      Алденис Муса Рамадан, с ЕГН **********, по молба на майката - негов законен представител - Камелия Колева Асенова, местоживеене град Балчик, ул. "Родопи" № 16;

наследници на Муса Рамадан Муса (Бисер Рашков Калинков - удостоверение за идентичност на лице с различни имена № 000028/08.05.2008 г.), за които не са налице изискванията за придобиване правото на пенсия по КСО и не отговарят на условията за отпускане на какъвто и да е вид друга пенсия, съгласно българското законодателство.