• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 426 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 426: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 от раздел IV на договора за банков кредит от 24.08.2009г., Общински съвет  Балчик, взема решение за пролонгиране на разрешения краткосрочен кредит (овърдрафт) до края на 2010 г.

Упълномощава Кмета на Община Балчик да сключи анекс за пролонгиране до края на 2010г. на договор за банков кредит № 277/24.08.2009 г., между Община Балчик и „УниКредит Булбанк" АД.

Разрешава на кмета на община Балчик да приложи чл. 46 от Правилника за приложение на Закона за пътищата, касаещ неизпълнение на задълженията на изпълнителя на проекта по програма ИСПА.