• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 427 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 427: На основание на чл.21, ал.1, т.6, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект "Изграждане на Сезонен дом за стари хора и инвалиди" по програма "Красива България", Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по програма "Красива България" и да реализира проект: "Изграждане на Сезонен дом за стари хора и инвалиди" на стойност 679 526,00 лв. (шестстотин седемдесет и девет хиляди петстотин двадесет и шест лв.);

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 279 557,00 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и седем лв.) или 41,14 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик;

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик;

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.