• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 428 Протокол 38 от 30.10.2009 г.


РЕШЕНИЕ 428: На основание на чл.21, ал.1, т.6, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект "Художествена галерия гр. Балчик" по програма "Красива България", Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по програма "Красива България" и да реализира проект: "Художествена галерия гр. Балчик" на стойност 243 795,00 лв. (двеста четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и пет лв.);

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 59 % или 143 839,00 лв. (сто четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и девет лв.) от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик;

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.