• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 429 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 429: на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик

1. Дава съгласие  Община Балчик да се включи като партньор в проектно предложение на Община Констанца, Румъния с проект "Черноморски велосипед - Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничният  регион Констанца - Балчик чрез велосипеди - BSB"  по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г, Приоритетна ос 3 - Икономическо и социално развитие, като декларира, че проектът е от общ икономически интерес.

2. Възлага на Кмета на Общината предприемането на последващи законови действия, свързани със  съгласуване участието на трима представители на общината в управлението на проекта, и гарантиране  тяхното разположение по време на целия срок за изпълнение на проектните дейности; 

3. Дава съгласие да бъдат предвидени от бюджета на Община Балчик средства в размер на левовата равностойност на 6930,55 евро (шест хиляди деветстотин и тридесет и 55 евро), представляващи 2,18 % от бюджета на проекта предвиден за Община Балчик на стойност  317 915,00 евро;

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.