• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 430 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 430: На основание на чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект „Балчик - укрепване свлачище „Сборно място", подобект: „Вертикална шахта 5" и подобект: „Вертикална шахта 6 ", Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

       1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Балчик  с проект "„Балчик -укрепване свлачище „Сборно място", подобект: „Вертикална шахта 5" и подобект: „Вертикална шахта 6"  по Оперативна програма «Регионално развитие», Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска . Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации"

2.     Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.