• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 431 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 431: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от Станислав Николов - директор на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Балчик, с вх. № 31-09-21/25.09.2009 г. и списъци от директорите на общинските училища, Общински съвет - Балчик:

1. Приема да се финансира закупуването на 40 броя комплекти - учебници за VIII клас за учебната 2009/2010 година, на стойност 5600 лв., които да се съхраняват в училищата и да се предоставят за ползване на ученици от социално слаби семейства.

2. Разпределение на учебниците и средствата по училища:

- СОУ "Хр. Ботев" Балчик                       -   4 бр. комплекти -   560.00 лв.

- ОУ "Антим I" Балчик                            - 12 бр. комплекти - 1680.00 лева

- ОУ "Св.св.Кирил и Методий"Балчик    -   5 бр. комплекти -   700.00 лева

- СОУ "Хр. Смирненски" Оброчище      -   6 бр. комплекти -   840.00 лева

- ОУ "Г. С. Раковски" Сенокос               -   8 бр. комплекти - 1120.00 лева

- ОУ "В. Левски" Соколово                     -   5 бр. комплекти -   700.00 лева

3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.