• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 433 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 433: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет -Балчик изменя свое Решение № 86 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 50 650.00 лв. /петдесет хиляди шестстотин и петдесет лева/, без ДДС.