• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 434 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 434: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г.,общински съвет -Балчик изменя свое Решение № 87 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 52 590.00 лв. /петдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева/, без ДДС.