• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 437 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 437:

         I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод-20кV - захранване на БКТП в ПИ 02508.7.149" по кадастралната карта на гр. Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".