• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 439 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 439:

I. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод - захранване на ПИ 23769.52.105 и ПИ 23769.52.106" по кадастралната карта на с. Дропла Община Балчик.

ІІ. На основание чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, одобрения от ОбС - Балчик ПУП-ПП не подлежи на обявяване по реда на ал. 3 от същата норма.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да съобщи на заинтересованите лица за одобрения ПУП-ПП.