• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 442 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 442: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик не одобрява ПУП-Парцеларен план "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 66250.28.89 по кадастралната карта на с. Сенокос, Община.