• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 443 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 443:

1.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 5 от НОРПУРОИ, общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг следният имот: Поземлен имот ПИ № 69643.501.56 по кадастралната карта на с. Стражица, с площ от 965 м2 /деветстотин шестдесет и пет квадратни метра/, актуван с АОС № 628/12.11.2001 г.  

          2.   Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 11 580.00  /единадесет хиляди петстотин и осемдесет/ лева, без ДДС, като начална цена при провеждане на публичния търг.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.