• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 445 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 445:

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл. 46, ал.1, т.2 от НОРПУРОИ и във връзка с молба вх. № 94-БО-64/22.07.2008 г., Общински съвет -Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Боньо Маринов Бонев от гр. Балчик, ул. "Тунджа" № 67 по отношение на ПИ № 02508.51.455 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ XXX, кв.4 по ПУП на в.з. "Бели скали" гр. Балчик/, целият с площ от 987 м2, като Боньо Маринов Бонев изкупи частта на Общината, равняваща се на 347 м2, АОС № 3329/04.08.2008 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота по т. 1 в размер на 8 140.00 лв. /осем хиляди сто и четиридесет лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да сключи договор за ликвидиране на съсобственост.