• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 467 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

2. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Външно ел.захранване на базова станция на "БТК" АД № VА 4262 G в ПИ 02508.88.797 по кадастралната карта на гр. Балчик.

              Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 467: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Външно ел.захранване на базова станция на "БТК" АД № VA 4262 G в ПИ 02508.88.797" по кадастралната карта на гр. Балчик

ІІ. На основание чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, одобрения от ОбС-Балчик ПУП-ПП не подлежи на обявяване по реда на ал. 3 от същата норма.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да съобщи на заинтересованите лица за одобрения ПУП-ПП.

Гласували със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0