• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 469 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

4. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод за захранване на ПИ 77390.32.111 и ПИ33790.28.31 по кадастралната карта на с. Храброво.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 469: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод за захранване на ПИ 77390.32.111 и ПИ 77390.28.31" по кадастралната карта на с. Храброво, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" -18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3