• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 472 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

7. Предложение за одобряване разходите за 2010 година за дейностите "Чистота".

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 472: На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ ,  Общински съвет - Балчик:

1.     Одобрява разходите за 2010 г. за всяка от дейностите "Чистота" , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 2041599 лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2009 г. в размер на -185301лв., приходи от такса за битови отпадъци за 2010 г. в размер на 2041599  лв. и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2010 г. в размер на 0 лв.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0