• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 473 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

8. Предложение за покриване от бюджета на неодобрени разходи по Оперативна Програма "Човешки ресурси", финансирана от МТСП - Агенция "Социално подпомагане".

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 473: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие покриването на не одобрените разходи по ОП" Човешки ресурси" в размер на 3 739,68 лева да бъдат поети от собствените бюджетни приходи на общината, заделени като резерв местни дейности по актуализирания бюджет към 12.11.2009 г.

2. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за изпълнението на решението.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0