• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 474 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

9. Предложение за актуализация на годишната Програмата за управление и разпореждане с имоти-  общинска собственост по реза на ЗОС през 2009 година.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


РЕШЕНИЕ 474: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет  Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2009 г., приета с решение № 237 от 27.02.2009 г., актуализирана с решения № 314 от 15.05.2009 г.; № 349 от 14.07.2009 г.;  № 376 от 24.09.2009 г. и 454 от 12.11.2009 г.  на ОбС-Балчик, като допълва:

І. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

-         Незастроен вилен урегулиран поземлен имот с площ от 502 м2, представляващ ПИ № 02508.8.465 по кадастралната карта на  гр. Балчик, вилна зона "Сборно място";

-         Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 567 м2, представляващ ПИ № 62788.501.633 по кадастралната карта на с. Рогачево;

-         Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 329 м2, представляващ ПИ № 02508.77.109 по кадастралната карта на гр. Балчик;

-         Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 445 м2, представляващ ПИ № 02508.2.65 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил" 

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0