• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 475 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

10. Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ 02508.8.465 по кадастралната карта на гр. Балчик; ПИ 62788.501.633 по кадастралната карта на с. Рогачево; ПИ 02508.77.109 по кадастралната карта и ПИ 02508.2.65 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Момчил".

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 475: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет -Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 839/24.03.2003 г., представляващ вилно място - поземлен имот с идентификатор № 02508.8.465 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Сборно място", с площ от 502 м2 /петстотин и два квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 290.00 лв. /двадесет и една хиляди двеста и деветдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0