• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 477.1 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ 477.1: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от  Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3804/03.12.2009 г., представляващ вилно място - поземлен имот с идентификатор № 02508.2.65 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил",  с площ от 445 м2  /четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 19 580.00 лв. /деветнадесет хиляди петстотин и осемдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0