• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 478 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

11. Предложение за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 478: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Балчик изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, приета с решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 г.

1. Във чл. 15, ал. 3, чл. 15, ал. З, т. 1.6, чл. 15, ал. З, т. 1.8, чл.19, ал. З думите "№ 1414/31.10.2008 г." се заличават.

2. Чл. 15, ал. З, т. 1.7 се заличава.

3. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0