• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 479 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

12. Предложение за утвърждаване разходи за социални привилегии на ученици и учители в община Балчик за 2010 година.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 479: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с подготовката за новата бюджетна 2010 година, Общински съвет - Балчик

Реши:

1.     Определя дейност 336 "Ученически столове" като общинска отговорност, за сметка на собствени данъчни и неданъчни приходи.

2.     Приема да се дофинансира поевтиняването на храната в ученическите столове в размер на 0.80 лв. на ден/ на ученик.

3.     Приема да се дофинансират разходите за обяд на всички социално слаби ученици в учебните заведения, съгласно решение № 196, т. 6 от 05.12.2008 г. на Общински съвет - Балчик, в размер на 1.50 лева за ученик на ден.

4.     Приема да се покриват допълнителни разходи за приготвяне и доставяне на храна в ученическите столове, без собствена кухня, на стойност 0.50 лева за обяд.

5.     Определя размера на разходите на пътуващи учители и служители от Общината, които ще се покриват от общинския бюджет, както следва

А/ На учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината - 90%

Б/ На учители и служители, приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация - 85%

В/ На служители, изпълняващи служебните си задължения, свързани с чести пътувания или неколкократно прекъсване на работното време в град Балчик и общината - 100%

6.     Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0