• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 482 Протокол 40 от 16.12.2009 г.


15. Предложение за отпускане на финансова помощ за издаване на книга.

     Вносител: Д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 482: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Атанас Друмев Пеев от град Добрич, в размер на 1000 (хиляда) лева, за издаване на книгата "Майстори на добруджанската народна музика".

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 6