• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 483 Протокол 40 от 16.12.2009 г.


16. Предложение за отмяна на Решение 202 по Протокол № 22 от 26.04.2005 година. Създаване на нов обществен съвет, съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане.

     Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД

РЕШЕНИЕ 483: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и писмо вх. № 568/30.11.2009 година от Директор дирекция "СП" град Балчик, общински съвет - Балчик отменя свое Решение 202 по Протокол № 22 от 26.04.2005 година.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 от Закона за социалното подпомагане и писмо вх. № 568/30.11.2009 година от Директор дирекция "СП" град Балчик, общински съвет - Балчик създава нов обществен съвет от пет члена, както следва:

1. Д-р Маргарита Калинова

2. Д-р Урал Бекиров

3. Красимира Любенова

4. Димка Малева

5. Марияна Инджева

Гласували със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0