• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 484 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

17. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

         Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД

РЕШЕНИЕ 484: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, молба вх. №  508 от 03.11.2009 година от Станимир Здравков Спиридонов от гр. Балчик и докладна от Директор на дирекция "МДТХДС", Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на семейството на Светла Тодорова Петкова, в размер на 936 лева, които да бъдат изплатени на сина й, Станимир Здравков Спиридонов.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнени на решението.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД