• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 487 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 487: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска финансови помощи по повод Коледа и Нова година, на деца с увреждания и поставени под настойничество и попечителство за 2009 година на територията на община Балчик, 63 деца по 150.00 лева, по приложения списък.

Всички разходи над предвидените по бюджета да бъдат за сметка на резерва.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0