• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 488 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

18. Съгласуване на окончателен проект на ПУП на обект: ВЛ 110КV "п/ст Добрич - п/ст Каварна 2".

РЕШЕНИЕ 488: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.129, ал. 3 от ЗУТ, общински съвет - Балчик съгласува окончателния Проект на ПУП-Парцеларен план на обект: ВЛ110КV "п/ст Добрич-п/ст Каварна 2"

Гласували със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0