• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 489 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

19. Предложение за обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 489: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6 ал. 1 от ЗОС; чл. 4, ал. 2 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238 от 27.02.2009 г. на ОбС - Балчик:, общински съвет - Балчик:

         Обявява имот - публична общинска собственост, представляващ обособена част с площ от 158 м2 от улица /ОК 981 до ОК 983/ в жк "Балик", гр. Балчик /част ПИ № 02508.78.11 по кад. карта на гр. Балчик/ за частна общинска собственост, УПИ VІІІ - за обществено обслужване, кв. 153, съгласно проект за изменение на ПУП.  

1.     Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0