• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 491 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

21. Предложение за именуване на ЦДГ в с. Гурково, община Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 491: На основание на чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик именува ЦДГ в с. Гурково, общ. Балчик с наименованието "ДЪГА".

Възлага на кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия за вписване на наименованието в Агенцията по вписванията, след влизане на решението в сила.

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0