• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 492 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

22. Предложение за изменение на Решение 17 по Протокол № 5 от 21.12.2009 година.

Вносител: Йордан Тачев - общински съветник

РЕШЕНИЕ 492: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, общински съвет - Балчик изменя т. 2 на Решение 17 по Протокол № 5 от 21.12.2007 г., както следва:

         2. При невъзможност за участие по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от:

         - Г-н Стефан Стоянов Павлов - председател на ОбС - Балчик

Гласували със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0