• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 493 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

23. Предложение за преразглеждане на Решения №№ 440, 441, 442/2009 г.

- Преразглеждане на Решения № 440/2009 г.

РЕШЕНИЕ 493: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 66250.12.65 по кадастралната карта на с. Сенокос, Община Балчик.

Гласували със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2