• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 495 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

- Преразглеждане на Решения № 442/2009 г.

РЕШЕНИЕ 495: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 66250.28.89 по кадастралната карта на с. Сенокос, Община.

Гласували със "За" - 14, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3