• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 44 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "МАРИНОВ" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 44: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-313-1/17.11.2011 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "МАРИНОВ" ЕООД с ЕИК 124689732 със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. "Приморска" №1А, представлявано от Марин Иванов Маринов, по отношение на ПИ № 02508.86.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 499 м2, като "МАРИНОВ" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 29.00 м2 /двадесет  и девет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4164/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2842.00 лв. /две хиляди осемстотин четиридесет и два лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа