• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 45 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.5. Предложение за приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Балчик през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 45: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., съгласно приложението.  

Гласували поименно "За" - 11 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 10 гласа