• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 48 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.8. Предложение за вземане на решение за утвърждаване на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 48: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, общински съвет - Балчик:

1.    Утвърждава седем числен състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, с мандат до започване работа на нов общински съвет.

2.    Определя следния състав на комисията:

Председател: Марияна Ангелова - главен секретар на община Балчик;
Секретар: Елена Петкова                                   - специалист ОСИ при ОбА;
Членове:   1. Десислава Костадинова                - нач. отдел „ПОСИ";

2. Веселина Великова              - главен специалист в отдел  "СС";

3.  Любомир Лефтеров            - ст.спец. секретар на КБППМН;

4. Силвия Атанасова Тодорова         - общински съветник;

5. Исмаил Ахмед Исмаил         - общински съветник.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да представи за утвърждаване приетото решение в Националния компенсационен жилищен фонд град София.

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа