• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 51 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.11. Предложение за допълнение на т. 1.3 на Решение 846 по Протокол № 66 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 27.07.2011 година.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 51: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с  решение № 846 от протокол № 66 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.07.2011 г., и  с решение № РД - 02-14-2629  от 12.12.2011 г. на Ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013" за одобрение на проектът на Община Балчик „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ - Балчик за оборудване със специализирана апаратура",  Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик допълва решение № 846 от протокол № 66 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.07.2011 г.,  в частта му  т. 1.3, като дава съгласие да бъде осигурен допълнителен собствен принос в размер на 296,00 лв., а общата сума на собствения принос по Проекта достигне 42 104,09 лв., както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОП "Регионално развитие", и разходи за възстановяване на всички недопустими разходи  по проекта.

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа