• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 52 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.12. Предложение за одобряване на План сметка по дейност Чистота за 2012 година.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 52: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Одобрява разходите за 2012 г. за всяка от дейностите "Чистота", съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 2 670 000 лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2011 г. в размер на 64 662 лв., приходи от такса за битови отпадъци за 2011 г. в размер на 2 605 338 лв. и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2013 г. в размер на 0 лв.

Гласували поименно "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа