• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 103 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По трета точка: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя трета категория, поземлен имот № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 103: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет -Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4213/14.03.2012 г., представляващ земеделска земя трета категория, поземлен имот с идентификатор № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, с площ от 788 м2 /седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 769.00 лв. /седемстотин шестдесет и девет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа