• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 106 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По шеста точка: Разглеждане на заявление от Владимир Лафазански за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.65 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 106: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94В-759-2/29.03.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Владимир Бориславов Лафазански от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.83.65 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 598 м2, като Борислав Лафазански изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 5.00 м2 /пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4224/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 125.00 лв. /сто двадесет и пет лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа