• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 113 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По тринадесета точка: Разглеждане предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 113: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 23 (двадесет и трима) души, военноинвалиди по 100 лева, общо в размер на 2 300 (две хиляди и триста) лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по проекта за бюджет на община Балчик за 2012 г-

2. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа