• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 148 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за кандидатстване на община Балчик по схема "Помощ в дома", бюджетна линия BG051РО001-5.1.04, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5 "Социално включване и насърчаване на социалната политика" с проектно предложение "Помощ в дома"

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 148:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - гр. Балчик:

1. Дава съгласие община Балчик  да кандидатства за безвъзмездна  финансова помощ с проект по схема „Помощ в дома", бюджетна линия BG051PO001-5.1.04, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика" с проектно предложение „Помощ в дома".

2. Дава съгласие за създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Балчик  в съответствие с насоките за кандидатстване по проекта.

3. Възлага на кмета на общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"