• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 150 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за учредяване право на преминаване, върху поземлени имоти - общинска собственост на "Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД. 

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 150:  І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 192, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и заявление с вх.№ 63-832-19#1/23.03.2012 год. от "Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД с ЕИК 175363194, общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде учредено право на преминаване, върху поземлени имоти - общинска собственост, съгласно приложена схема - пътна част и при спазване на изискванията на чл. 192 ал.4 от ЗУТ, както следва:


№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имота в дка

Площ заета от правото на преминаване

(кв.м.)

Собственик

АОС

73095.25.6

нива

Земеделска територия

6,140

20

Община Балчик

1457/2004

73095.25.62

нива

Земеделска територия

12,592

317

Община Балчик

4170/2012

         

ІІ. Упълномощава кмета на общината да  извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

15  "За",  0  "Против",  3  "Въздържали се"