• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 151 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "ТЪРНФИЛД"ООД, по отношение на ПИ № 03174.501.97.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 151:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-1868-1/26.04.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "ТЪРНФИЛД" ООД с. Сенокос с ЕИК 124638628, представлявано от пълномощника Катя Стефанова Рашева,  по отношение на ПИ № 03174.501.97 по кадастралната карта на с. Безводица, целият с площ от 1701 м2, като молителите изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 360.00 м2 /триста и шестдесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4239/11.05.2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1800.00 лв. /хиляда и осемстотин лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"