• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 152 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "ПРО-ЕС 2011" ЕООД, по отношение на ПИ № 18160.501.696

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 152:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94М-901-2/16.05.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "ПРО-ЕС 2011" ЕООД с ЕИК 201668556 със седалище и адрес на управление: гр. Балчик ул. "Черно море"№7, представлявано Патрик Щефенес, чрез пълномощника си Марта Анещева, по отношение на ПИ № 18160.501.696 по кадастралната карта на с. Гурково, целият с площ от 580 м2, като "ПРО-ЕС 2011" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 44.00 м2 /четиридесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4240/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 308.00 лв. /триста  и осем лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"