• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 153 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Михаил Христов Михайлов, по отношение на ПИ № 02508.51.127.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 153:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-165-3/16.05.2012 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Михаил Христов Михайлов от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.51.127 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Белите скали" целият с площ от 346 м2, като Михаил Михайлов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 6.00 м2 /шест квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4241/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 294.00 лв. /двеста деветдесет и четири лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"