• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 154 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Кирчо Славов Кирчев, по отношение на ПИ № 02508.1.324.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 154:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94К-130-1/30.06.2011 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Кирчо Славов Кирчев от гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" №1, вх. Г, ап. 9 по отношение на ПИ № 02508.1.324 по кадастралната карта на гр. Балчик, целия с площ от 517 м2, като Кирчо Кирчев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 131 м2 /сто тридесет и един квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4109/07.07.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4 585.00 лв. /четири хиляди петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"